Gebruikte golfkar kopen?    Golfkar onderdelen of onderhoud laten uitvoeren?    Golfkar huren?

Privacy beleid

A1 Event Mobility B.V.

Artikel 1. Definities
1.1. In dit privacy beleid worden de volgende definities gebruikt:
a. A1: de gebruiker van dit privacy beleid: A1 Event Mobility B.V. handelend onder de namen “A1 Golfkar verhuur” en
“Golfkar garage A1”, gevestigd aan de Zuidpolderweg 9 te Muiderberg, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
onder KvK-nummer 85797030;
b. betrokkene: de natuurlijke persoon die een offerte heeft aangevraagd bij A1 of die namens een bedrijf een offerte heeft
aangevraagd bij A1, de natuurlijke persoon die een overeenkomst is aangegaan met A1 of die namens een bedrijf een
overeenkomst is aangegaan met A1, de natuurlijke persoon die contact heeft opgenomen met A1 i.v.m. het tot stand
komen en/of uitvoeren van de overeenkomst en de natuurlijke persoon die de website bezoekt;
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen A1 en de betrokkene waarbij de betrokkene een golfkar koopt of huurt van A1;
d. website: de website www.a1golfkarverhuur.nl/ en de website www.a1golfkargarage.nl/ die door A1 worden beheerd en
waarop informatie is te vinden over de golfkarren die A1 verhuurt en verkoopt;
e. persoonsgegevens: gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

Artikel 2. Persoonsgegevens
2.1. Voor A1 is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Ten aanzien van de verwerking van
persoonsgegevens handelt A1 volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).
2.2. A1 verzamelt persoonsgegevens van de betrokkene wanneer de betrokkene deze persoonsgegevens via de website aan A1
heeft verstrekt, wanneer de betrokkene een overeenkomst met A1 is aangegaan, wanneer de betrokkene telefonisch of via de
e-mail contact heeft opgenomen met A1 of wanneer de betrokkene de website bezoekt.
2.3. A1 verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a. Contactgegevens, zoals: Voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer;
b. Adresgegevens: Voor- en achternaam en adres;
c. Analytische gegevens, zoals: IP-adres, bezoektijd op de website, wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de website,
internetbrowser en vanaf wat voor een soort apparaat de betrokkene de website bekijkt.

2.4. A1 verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens van betrokkenen.
2.5. De website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over betrokkenen die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming
hebben van ouders of voogd. A1 kan echter niet controleren of een betrokkene ouder dan 16 jaar is. A1 raadt ouders dan ook
aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen
verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als een ouder ervan overtuigd is dat A1 zonder die toestemming
persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, dan dient de ouder contact op te nemen met A1 middels de
contactgegevens opgenomen in artikel 10.1 en dan zal A1 de verwerking beëindigen en de persoonsgegevens verwijderen.

Artikel 3. Grondslag en doeleinden van de verwerking
3.1. De grondslag van de verwerking van de persoonsgegevens is het uitvoeren van de overeenkomst, het sturen van een offerte of
prijsopgave op verzoek van de betrokkene of het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
3.2. A1 verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a. Het in behandeling nemen van een vraag en/of opmerking van de betrokkene;
b. Het sturen van een offerte of prijsopgave;
c. Het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst;
d. Het sturen van een nieuwsbrief;
e. Om te voldoen aan administratieve plichten;
f. Om de website te optimaliseren.
3.3. De verstrekking van de naam, het adres, het telefoonnummer en van het e-mailadres van de betrokkene is een contractuele
verplichting. Zonder de naam, het adres, het telefoonnummer en het e-mailadres kan geen overeenkomst tot stand komen.
3.4. A1 zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, zoals omschreven in artikel 3.2,
waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt.
3.5. A1 verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor de bestaande doeleinden. A1 streeft naar
minimale gegevensverwerking.
3.6. A1 zal de persoonsgegevens niet verwerken voor andere doeleinden dan hierboven omschreven.

Artikel 4. Nieuwsbrief
4.1. A1 stuurt enkel nieuwsbrieven die betrekking hebben op producten en/of diensten die gelijksoortig zijn aan de producten
en/of diensten die de betrokkene van A1 heeft afgenomen.
4.2. De betrokkene wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst ervan in kennis gesteld dat, hooguit eenmaal per jaar, een
nieuwsbrief naar de betrokkene wordt gestuurd.
4.3. De betrokkene heeft voor het tot stand komen van de overeenkomst de mogelijkheid om aan te geven dat hij geen
nieuwsbrieven wenst te ontvangen.
4.4. In elke nieuwsbrief die naar de betrokkene wordt gestuurd, is een link opgenomen waarmee de betrokkene zich kan afmelden
voor de nieuwsbrief van A1.

Artikel 5. Wissen van persoonsgegevens
5.1. A1 zal persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging verwijderen uit zijn systemen o.a. indien:
a. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verwerkt;
b. De betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens en dit bezwaar terecht is;
c. De persoonsgegevens onjuist of achterhaald zijn.

5.2. A1 is niet verplicht persoonsgegevens te wissen indien sprake is van een van de in de wet omschreven situaties waarbij het
“recht op vergetelheid” niet van toepassing is.

Artikel 6. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
6.1. A1 zal de persoonsgegevens van de betrokkene aan derden verstrekken, indien:
a. A1 daarvoor uitdrukkelijk voorafgaande toestemming heeft verkregen van de betrokkene. De betrokkene kan zijn
toestemming om persoonsgegevens aan derden te verstrekken te allen tijde intrekken;
b. Een van de wettelijke grondslagen van toepassing is waarop het verstrekken van persoonsgegevens aan een derde is
toegestaan;
c. Het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst;
d. De doorgifte geschiedt aan een door A1 voor de in dit privacy beleid opgesomde doeleinden ingeschakelde verwerker,
zoals een ICT-dienstverlener of boekhouder, met welke verwerker A1 een overeenkomst heeft gesloten die erop ziet dat
de verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met
betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
e. Daarom verzocht is door een autoriteit, zoals politie of justitie. Voordat A1 persoonsgegevens aan een autoriteit
verstrekt, controleert A1 de bevoegdheden van deze autoriteit.

Artikel 7. Inzagerecht, recht op overdraagbaarheid, rectificatie en verwijderen
7.1. Op verzoek verleent A1 aan de betrokkene toegang tot alle persoonsgegevens die A1 van hem bijhoudt en verstrekt A1 de
betrokkene kosteloos een kopie van deze gegevens in een dergelijke vorm zodat de betrokkene zelf de persoonsgegevens aan
een derde kan verstrekken.
7.2. A1 biedt de betrokkene de mogelijkheid om kosteloos eventueel onjuiste gegevens die A1 van hem bijhoudt te laten corrigeren
of te verwijderen.
7.3. Het verzoek tot toegang, wijziging of verwijdering van gegevens kan schriftelijk of via de e-mail bij A1 worden ingediend, zie
artikel 10.1 voor de contactgegevens van A1. A1 reageert zo spoedig mogelijk op een dergelijk verzoek en in ieder geval binnen
4 weken.

Artikel 8. Bezwaar
8.1. De betrokkene kan bij A1 bezwaar maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens indien hij daarvoor gezien zijn
specifieke situatie een goede reden voor heeft. Nadat A1 het bezwaar van de betrokkene heeft ontvangen, stopt A1 met de
verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene, tenzij A1 bij de verwerking van persoonsgegevens gerechtvaardigde
belangen heeft die zwaarder wegen dan het belang van de betrokkene.

Artikel 9. Recht van beperking
9.1. Indien door de betrokkene een verzoek is ingediend i.v.m. het aanpassen, aanvullen of wissen van zijn persoonsgegevens of
een bezwaar is ingediend i.v.m. de verwerking van zijn persoonsgegevens en het in behandeling nemen, verwerken en
uitvoeren van dit verzoek of dat bezwaar enige tijd duurt, dan kan de betrokkene A1 verzoeken de verwerking van zijn
persoonsgegevens te beperken.

Artikel 10.Contact
10.1. Voor vragen over de wijze waarop A1 persoonsgegevens verwerkt, het intrekken van een toestemming i.v.m. het verwerken
van persoonsgegevens, inzage in persoonsgegevens die A1 van de betrokkene verwerkt, verzoek om een kopie van zijn
persoonsgegevens, het verzoek tot wijziging of verwijdering van zijn persoonsgegevens, het verzoek tot het beperken van de
verwerking van zijn persoonsgegevens of het indienen van bezwaar tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan de
betrokkene via onderstaande contactgegevens contact opnemen met A1.
Contactgegevens:
A1 Golfkar verhuur of A1 Golfkar garage
Adres: Zuidpolderweg 9
Postcode/plaats: 1399 PM Muiderberg
E-mailadres: info@a1golfkarverhuur.nl of info@a1golfkargarage.nl
Telefoonnummer: + 31 (0) 294 263025
10.2. Indien A1 op verzoek van de betrokkene persoonsgegevens van de betrokkene corrigeert, aanvult of verwijdert of de
verwerking van de persoonsgegevens beëindigt of beperkt of een ingetrokken toestemming heeft verwerkt, dan stelt A1 de
betrokkene daarvan op de hoogte.

Artikel 11.Beveiligingsmaatregelen
11.1. Om inzage van persoonsgegevens door onbevoegden, verlies, diefstal en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens te
voorkomen, heeft A1 verschillende beveiligingsmaatregelen getroffen, waaronder maatregelen tegen ongeoorloofde toegang,
gebruik, wijziging, onrechtmatige en onbedoelde vernietiging en onbedoeld verlies van de persoonsgegevens. A1 heeft o.a. de
volgende beveiligingsmaatregelen genomen:
a. Het gebruiken van systemen met sterke wachtwoorden om toegang door onbevoegden tot informatiesystemen te
voorkomen;
b. Fysieke bescherming van IT-voorzieningen, apparatuur en de server tegen toegang door onbevoegden en tegen schade;
c. Gegevens die via de website aan A1 worden verstrekt, zijn versleuteld. A1 maakt gebruik van een HTTPS verbinding.
11.2. Werknemers van A1 en personen die door A1 worden ingehuurd en die in het kader van hun taak kennisnemen van
persoonsgegevens worden, bijvoorbeeld in een arbeidsovereenkomst, personeelshandboek of opdrachtovereenkomst, door
A1 tot geheimhouding verplicht.

Artikel 12.Privacy beleid van derden
12.1. Dit privacy beleid is niet van toepassing op websites van derden, zoals social media websites, die door middel van links met de
website zijn verbonden. A1 aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze
waarop deze websites omgaan met persoonsgegevens. Voor meer informatie over de wijze waarop deze derden met
persoonsgegevens e.d. omgaan, dient het privacy beleid van de betreffende website geraadpleegd te worden.

Artikel 13.Wijzigingen
13.1. A1 behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Op de website staat de nieuwste
versie van het privacy beleid van A1.

Artikel 14.Datalek
14.1. Indien zich bij A1 een beveiligingsincident heeft voorgedaan waarbij persoonsgegevens van gevoelige aard zijn gelekt of
waardoor om een andere reden sprake is van een ernstig nadelig gevolg voor de bescherming van de verwerkte
persoonsgegevens, dan zal A1 daarvan, indien mogelijk, binnen 72 uur na constatering van het datalek melding maken bij de
Autoriteit Persoonsgegevens en handelen conform de Beleidsregels meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegevens.
14.2. Indien er sprake is van een datalek bij A1 dat ongunstige gevolgen heeft voor de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene,
dan stelt A1 de betrokkene daarvan onverwijld op de hoogte.

Artikel 15.Cookies
15.1. De website maakt gebruik van analytische cookies.
15.2. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van het
apparaat van de betrokkene.
15.3. De betrokkene kan zich afmelden voor cookies door zijn internetbrowser op een dergelijke wijze in te stellen dat deze geen
cookies meer opslaat. Daarnaast kan de betrokkene ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van zijn
browser verwijderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan de betrokkene
vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van zijn browser.
15.4. Het soort cookie en doelen:

De partij die de cookie plaatst
A1 ten behoeve van het
gebruik van Google
Analytics

Het soort cookie
Analytische
cookie

Het doel waarvoor de cookie wordt geplaatst
Door het gebruik van analytische cookies kan A1 zien op welke
wijze de betrokkene de website gebruikt en kan A1 op basis
daarvan de website verbeteren. Analytische cookies worden niet
door derden gebruikt en worden niet gekoppeld aan de naam of
het e-mailadres van de betrokkene. A1 heeft Google Analytics
op een dergelijke wijze ingesteld dat bezoekers van de website
anoniem blijven.

Artikel 16.Klacht indienen
16.1. Indien de betrokkene van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens door A1 niet in overeenstemming is met dit
privacy beleid en/of met de toepasselijke wet- en regelgeving, dan kan de betrokkene een klacht indienen bij de Autoriteit
Persoonsgegevens.