Gebruikte golfkar kopen?    Golfkar onderdelen of onderhoud laten uitvoeren?    Golfkar huren?

Algemene voorwaarden

A1 Event Mobility B.V.

HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN

Artikel 1. Definities
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. A1: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: A1 Event Mobility B.V. handelend onder de namen “A1 Golfkar
verhuur” en “A1 Golfkar garage”, gevestigd aan de Zuidpolderweg 9 te Muiderberg, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder KvK-nummer 85797030;
b. overeenkomst: de huurovereenkomst of de koopovereenkomst tussen de klant en A1;
c. golfkar: de golfkar inclusief alle daarbij behorende accessoires die A1 aan de klant verhuurt of verkoopt;
d. klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met A1
e. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;
f. bestuurder: de feitelijke bestuurder van de golfkar.

Artikel 2. Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de klant en A1.
2.2. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail
zijn overeengekomen.
2.3. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen
zullen door A1 vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in
acht wordt genomen.
2.5. Indien A1 niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn of dat A1 in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de
bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
2.6. A1 heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene
voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding.

Artikel 3. Aanbod
3.1. Het aanbod van A1 is vrijblijvend.
3.2. A1 kan niet gebonden worden aan kennelijke fouten en/of verschrijvingen in offertes, e-mailberichten of op de website van A1.
3.3. Het aanbod op de website kan regelmatig wijzigen.
3.4. De vermelde prijzen voor de klant zijnde een bedrijf zijn excl. btw, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
3.5. De vermelde prijzen voor de klant zijnde een consument zijn excl. btw.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de overeenkomst/offerte/opdrachtbevestiging heeft
ondertekend en aan A1 heeft geretourneerd/terug gemaild dan wel op het moment dat de klant uitdrukkelijk via de e-mail
akkoord is gegaan met het aanbod/de offerte/de opdrachtbevestiging van A1.

Artikel 5. Betaling
5.1. Betaling dient zonder korting of verrekening te geschieden.
5.2. Indien de klant een vooraf in rekening gebracht bedrag niet tijdig betaalt, dan heeft A1 het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten totdat het volledige openstaande bedrag is betaald. A1 kan niet aansprakelijk worden gesteld
voor de eventuele schade die de klant door de opschorting lijdt.
5.3. Indien de klant de factuur niet tijdig betaalt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling, dan
kan A1 de vordering uit handen geven. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die A1 maakt om de vordering
te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden voor de klant zijnde een bedrijf
vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-. Voor de klant zijnde een consument worden de
buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht overeenkomstig de Wet Incassokosten.
5.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van A1 op de klant
onmiddellijk opeisbaar.
5.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de
op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van
de openstaande hoofdsom.
5.6. Klachten over een factuur dienen binnen 8 dagen na de factuurdatum te worden ingediend. Klachten schorten de
betalingsverplichting niet op.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en verjaring
6.1. A1 kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:
a. een gebeurtenis, die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden toegeschreven,
zoals o.a. omschreven in artikel 7 van deze algemene voorwaarden;
b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant
te werk zijn gesteld.
6.2. A1 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat A1 is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.

6.3. A1 is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door de golfkar door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik of
gebruik van de golfkar in strijd met de voorschriften of de gegeven instructies.
6.4. Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt of laat aanbrengen aan de golfkar, dan is iedere aansprakelijkheid van A1
uitgesloten.
6.5. Het gebruik van de golfkar is geheel voor eigen risico.
6.6. A1 is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste omzet,
reputatieschade, gemiste besparingen, milieuschade, vertragingsschade, transportkosten, arbeidskosten, bedrijfsschade,
stagnatieschade en opgelegde boetes.
6.7. Indien A1 aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van A1 beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar van A1 gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet
door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van A1 beperkt, voor zover dat niet in strijd is met enige
dwingendrechtelijke wetsbepaling, bij verhuur tot de door de klant betaalde huursom voor de golfkar waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft en bij verkoop tot de door de klant betaalde prijs voor de golfkar waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
6.8. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens A1 vervallen in ieder geval na het
verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens
A1 kan aanwenden, met dien verstande dat bij verkoop voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar
geldt.
6.9. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren aan zijn contractuele verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien
uit de wet voldoet of onrechtmatig jegens A1, dan dient de klant alle schade te vergoeden die A1 daardoor lijdt of heeft
geleden.

Artikel 7. Overmacht
7.1. A1 kan niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht
wordt o.a. verstaan: extreme weersomstandigheden, het voor aanvang van de huurperiode te niet gaan van de golfkar die
door de klant is gehuurd en A1 geen vergelijkbare golfkar ter beschikking kan stellen, overheidsmaatregelen, diefstal, brand,
stroomstoring, internetstoring, verkeersstoring, oorlog, terreur, natuurrampen.
7.2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een leverancier van A1 of een
door A1 ingeschakelde derde partij.

Artikel 8. Opschorting en ontbinding
8.1. A1 is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de
overeenkomst A1 ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal
nakomen.
8.2. A1 is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig
nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is,
dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.
8.3. Voorts is A1 bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding
van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
8.4. A1 is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt
verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan
zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld of ingeval een
bewindvoerder wordt benoemd.
8.5. Indien de overeenkomst (deels) wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van A1 op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien
A1 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
8.6. A1 steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Geheimhouding en persoonsgegevens
9.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld
of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken
voor het doel waarvoor deze verstrekt is.
9.2. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de
wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en A1 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is A1 niet gehouden tot schadevergoeding
of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.
9.3. A1 verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer
informatie over de verwerking van persoonsgegevens door A1 kan de klant het privacy beleid van A1 raadplegen, zie [link naar
privacy beleid op de website].

Artikel 10.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1. Op iedere overeenkomst tussen A1 en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het
Weens Koopverdrag is uitgesloten.
10.2. Alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst dan wel geschillen die daaruit voortvloeien en met de overeenkomst
samenhangen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar A1 gevestigd is. De
klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat A1 zich schriftelijk jegens de klant op dit beding heeft beroepen, om
voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

HOOFDSTUK 2: VERHUUR

De in dit hoofdstuk 2 “Verhuur” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de klant een huurovereenkomst met A1 is aangegaan,
onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11.Betaling
11.1. De huursom dient vooraf betaald te worden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
11.2. Indien is overeengekomen dat de klant niet vooraf betaalt, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 30 dagen na de
factuurdatum.

Artikel 12.Waarborgsom
12.1. A1 heeft het recht een waarborgsom aan de klant in rekening te brengen. De waarborgsom bedraagt € 250,- per golfkar.
12.2. De waarborgsom wordt, mits de klant al zijn verplichtingen jegens A1 is nagekomen, nadat A1 weer in het bezit is van de
golfkar, teruggestort op de rekening van de klant, eventueel onder inhouding van door de klant verschuldigde extra kosten,
zoals reinigingskosten of reparatiekosten. Indien blijkt dat de waarborgsom niet toereikend is voor de vergoeding van de
schade waarop A1 overeenkomstig de overeenkomst of deze algemene voorwaarden recht heeft, dan zal de klant het
meerdere, vastgesteld door A1, boven de waarborgsom aan A1 betalen.
12.3. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.

Artikel 13.Annulering van de overeenkomst
13.1. Annulering dient telefonisch of via de e-mail te geschieden.
13.2. Annulering 7 dagen of langer voor de aanvangsdatum van de huurperiode is kosteloos.
13.3. Indien de klant de overeenkomst korter dan 7 dagen voor de aanvangsdatum van de huurovereenkomst annuleert, dan heeft
A1 het recht annuleringskosten aan de klant in rekening te brengen. De annuleringskosten bedragen 50% van de
overeengekomen huursom.

Artikel 14.Ter beschikking stellen van de golfkar
14.1. De golfkar wordt door A1 afgeleverd op de overeengekomen locatie en opgehaald op dezelfde locatie. Het is niet toegestaan
de golfkar te gebruiken op een andere locatie dan de locatie waar A1 de golfkar heeft afgeleverd, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. De aflever- en ophaaltijden/data komen partijen in de overeenkomst overeen.
14.2. De klant staat ervoor in dat de afleverlocatie goed bereikbaar is voor de transportmiddelen waarin de golfkar getransporteerd
wordt.
14.3. Aan de klant worden aflevering- en ophaalkosten in rekening gebracht, tenzij partijen zijn overeengekomen dat de klant de
golfkar bij A1 ophaalt en aflevert.
14.4. Indien de klant de golfkar niet onverwijld na het einde van de huurperiode aflevert bij A1 of A1 buiten zijn toedoen om de
golfkar niet onverwijld na de huurperiode bij de klant kan ophalen, dan wordt per dag dat de huurperiode wordt overschreden
de daghuurprijs aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 15.Huurprijs
15.1. A1 heeft het recht zijn huurprijzen van tijd tot tijd aan te passen.
15.2. Een verleende korting geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 16.Brandstofkosten
16.1. De brandstofkosten worden op basis van nacalculatie aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 17.Verplichtingen van de klant
17.1. De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat de bestuurder in het bezit is van een geldig rijbewijs-B.
17.2. De klant dient op zorgvuldige wijze met de golfkar om te gaan en ervoor te zorgen dat de golfkar overeenkomstig zijn
bestemming wordt gebruikt.
17.3. De klant is verplicht erop toe te zien dat de verplichtingen en verboden van deze algemene voorwaarden door de bestuurder,
passagiers en andere gebruikers van de golfkar worden nageleefd. De klant is aansprakelijk voor alle gevolgen van gedragingen
van gebruikers van de golfkar, ook indien deze niet de instemming van de klant hadden.
17.4. De golfkar mag enkel worden gebruikt voor het vervoeren van het maximaal aantal personen waarvoor de golfkar bestemd is.
17.5. Het is de klant niet anders dan met toestemming van A1 toegestaan de golfkar door te verhuren aan derden of aan derden (om
niet) in gebruik te geven.
17.6. De klant is zelf verantwoordelijk voor de goederen en personen die hij in de golfkar vervoert.
17.7. Indien de golfkar geen kenteken heeft, dan is het enkel toegestaan de golfkar op de openbare weg te gebruiken met
voorafgaande toestemming van de wegbeheerder.
17.8. Bij het gebruik van de golfkar dienen alle toepasselijke wettelijke bepalingen en overige regelgeving nageleefd te worden.
17.9. De golfkar dient gebruikt te worden overeenkomstig de door A1 gegeven instructies.
17.10. Het is niet toegestaan zonder de voorafgaande toestemming van A1 wijzigingen en/of reparaties aan de golfkar uit te (laten)
voeren.
17.11. Indien beslag wordt gelegd op de golfkar, dan dient de klant A1 daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen en de
beslag leggende partij te wijzen op de huurovereenkomst/de eigendomsrechten van A1.
17.12. De golfkar mag niet zonder voorafgaande toestemming van A1 Nederland verlaten.

Artikel 18. Staat van de golfkar
18.1. Bij het ter beschikking stellen van de golfkar wordt door A1 en de klant nagegaan of de golfkar schades en/of deuken en/of
krassen heeft. De staat van de golfkar bij aanvang van de huurperiode wordt vermeld op het formulier dat door de klant en
door A1 wordt ondertekend.
18.2. Na de huurperiode dient de golfkar in gelijke staat te verkeren als bij aanvang van de huurperiode.

Artikel 19.Verzekering
19.1. De golfkar is WA-verzekerd. Voor deze verzekering wordt 5% van de totale huursom aan de klant in rekening gebracht. Er is
geen sprake van een inzittende verzekering.
19.2. De klant gaat akkoord met het eigen risico van € 1.250,- per gebeurtenis.
19.3. Door de verzekering niet gedekte schade, zoals maar zeker niet beperkt tot, schade ontstaan doordat de bestuurder ten tijde
van het ongeval onder zodanige invloed van alcoholhoudende drank of enig bedwelmend of opwekkend middel verkeerde, dat
hij niet in staat moest worden geacht de golfkar naar behoren te besturen of diefstal of vernieling van de golfkar, is geheel voor
rekening van de klant.

Artikel 20.In geval van schade
20.1. De klant is aansprakelijk voor schade aan de golfkar ontstaan tijdens de duur van de overeenkomst tot het moment dat A1 de
golfkar in ontvangst heeft genomen. Wordt de schade door de WA-verzekering gedekt, dan is de klant aansprakelijkheid voor
het eigen risico, zie artikel 19.2.
20.2. Artikel 20.1 is ook van toepassing als de golfkar op het moment van enige gebeurtenis niet door de klant werd bestuurd of
beheerd.
20.3. In geval van schade aan de golfkar, enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, diefstal, verlies of vernieling van de
golfkar of de golfkar in het water is beland, dan is de klant verplicht:
a. A1 onmiddellijk telefonisch op de hoogte te stellen;
b. De instructies van A1 op te volgen;
c. Gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan A1 of diens
verzekeraar te verstrekken.

20.4. De schade waarvoor de klant overeenkomstig dit artikel aansprakelijk is, wordt op basis van nacalculatie aan de klant in
rekening gebracht.
20.5. Bij diefstal, verlies, kantel- of rolschade of schade doordat de golfkar in het water is beland wordt de dagwaarde van de golfkar
als vergoeding voor de schade aan de klant in rekening gebracht.

Artikel 21.Gebrek
21.1. In geval van een defect aan de golfkar tijdens de huurperiode is de klant verplicht A1 onmiddellijk telefonisch op de hoogte te
stellen. A1 zal in een dergelijk geval een vervangende golfkar aan de klant ter beschikking stellen, tenzij dat naar de mening van
A1 gezien de nog resterende looptijd van de huurperiode en/of de afstand naar de locatie waar de golfkar gebruikt wordt niet
van A1 verlangd kan worden. Wordt geen vervangende golfkar aan de klant ter beschikking gesteld, dan zal A1 de klant op een
andere wijze compenseren, bijvoorbeeld door het geven van een korting op de huursom.
21.2. Het is de klant niet toegestaan de golfkar te gebruiken in geval van schade of een gebrek aan de golfkar als dit kan leiden tot
verergering hiervan of tot vermindering van de veiligheid.
21.3. Een defect aan de golfkar ontstaan door ondeugdelijk gebruik van de golfkar wordt door A1 behandeld als schade.

Artikel 22.Van overheidswege opgelegde sancties
22.1. Voor rekening van de klant zijn alle sancties die van overheidswege worden opgelegd tijdens het gebruik van de golfkar.

HOOFDSTUK 3: VERKOOP

De in dit hoofdstuk 3 “Verkoop” opgenomen bepalingen zijn van toepassing indien de klant een koopovereenkomst met A1 is aangegaan,
onverminderd de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 23.Betaling
23.1. De koopprijs dient vooraf betaald te worden, tenzij anders is overeengekomen.
23.2. Indien de golfkar op rekening wordt geleverd, dan dient de klant de factuur te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

Artikel 24. Leveringstermijn
24.1. De vermelde leveringstermijn is naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst
aan A1 bekend waren. Een vermelde leveringstermijn is niet als een fatale termijn te beschouwen.

Artikel 25. Levering en afleverkosten
25.1. De klant haalt de golfkar op bij A1 of A1 levert de golfkar af op het overeengekomen afleveradres.
25.2. De golfkar wordt geleverd in de staat waarin A1 de golfkar heeft aangeboden, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
25.3. De koopprijs is exclusief de afleverkosten. De hoogte van de afleverkosten wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.
25.4. De klant dient ervoor zorg te dragen dat het afleveradres goed bereikbaar is.
25.5. De klant is verplicht de gekochte golfkar af te nemen. Indien de klant de gekochte golfkar niet afneemt, dan is A1 gerechtigd de
golfkar voor rekening en risico van de klant op te slaan. Indien de klant de golfkar niet afneemt, ongeacht of betaling van het
verschuldigde reeds (deels) heeft plaatsgevonden, dan heeft A1het recht om de golfkar na schriftelijke ingebrekestelling voor
en namens de klant te verkopen. De klant blijft het factuurbedrag, te vermeerderen met de rente, kosten en eventuele
schadevergoeding, verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop.

Artikel 26.Verplichtingen van de klant
26.1. De klant is verplicht ervoor zorg te dragen dat het voertuig enkel wordt gebruikt zoals volgt uit de instructies en de technische
specificaties.

Artikel 27.Garantie
27.1. Op de geleverde golfkar wordt geen garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de overeenkomst.

Artikel 28. Eigendomsvoorbehoud
28.1. De geleverde golfkar blijft uitsluitend eigendom van A1 Golfkar verhuur, totdat alle vorderingen die A1 op de klant heeft of zal
verkrijgen volledig zijn betaald.
28.2. Zolang de eigendom van de golfkar niet op de klant is overgegaan, mag de klant de golfkar niet:
a. Verpanden;
b. Aan derden enig ander recht daarop verlenen;
c. Buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.
28.3. De klant is verplicht de golfkar die onder eigendomsvoorbehoud is afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid te bewaren. De
klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van A1 veilig
te stellen.
28.4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens A1 niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit
welken hoofde dan ook, dan is A1 gerechtigd de golfkar zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
terug te nemen, onverminderd het recht van A1 op volledige schadevergoeding.
28.5. Indien A1 gebruik wenst te maken van zijn recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht A1 toegang te
verlenen tot de locatie waar de golfkar van A1 zich bevindt.
28.6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk A1 daarvan op de hoogte stellen en de beslag
leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-) rechten van A1.
28.7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan A1 toekomende rechten onverlet.